“Burada Her Şey Kendiliğinden”: Mersin’de Yaşayan Romanlar Üzerine Alan Araştırması

Author/s: Neriman Açıkalın, Burak Şahin

DOI: 10.16917/sd.11769

OnlineFirst published on 20 Eylül 2016

Year: Vol: Number:

Abstract

Romanlar tarih boyunca “tekinsiz” bir topluluk olarak görülmüştür. Göç ettikleri ve yerleştikleri her yerde damgalanma ve ayrımcılık ile karşılaşmıştır. Maruz kaldıkları dışlanmaların doğurduğu sonuçlar Romanların sayısız açıdan dezavantajlı olmalarına yol açmıştır. Günümüzde Romanların yaşadığı her coğrafyada, olum- lu toplumsal hareketliliğin zayıflığı ve ötekileştirme Romanların ortak sorunlarıdır. Bu çalışmada Mersin’de yaşayan Romanların bu sorunlardan ne ölçüde “pay aldıkları” üzerinde durulmuştur. Çalışmada Mersin’de Romanların yoğun yaşadığı mahallerden demografik ve sosyolojik bilgiler toplanmış; anket, mülakat ve odak grup teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler ışığında Romanların etno-ırksal bir adacık halinde yaşadığı tespit edilmiştir. Okula devamları azdır ve hareketliliği temin edecek öğrenim durumları zayıftır. Düzensiz, düşük ücretli ve hayati risk taşıyan işlerde çalışmaktadırlar. Dezavantajlı konumları mevcut kuşak içinde çözülmediğinden dolayı kuşaklar arasında döngü oluşturmaktadır. Roman olmayanların kendilerine yönelik ayrımcı tutumlarının da etkisiyle topluluk yoksulluk ve ötekilik sarmalında kalmaktadır.

Keywords
Romanlar • Toplumsal tabakalaşma • Toplumsal kapanma • Ötekilik