Enformasyon Toplumu ve Yeni Orta Sınıflar

Author/s:

DOI: 10.16917/sd.64721

OnlineFirst published on 20 Eylül 2016

Year: Vol: Number:

Abstract

Fordist dönemden sonraki süreçte çalışma ve emek üzerinde pek çok yapısal dönüşüm meydana gelmiştir. Bu dönüşümler işçi, işveren, çalışma, emek vb. kavramlarda da bir değişimi beraberinde getirmiş ve özellikle esneklik uygulamaları sonucu iş ve emek yapısı çeşitli prekarizasyon süreçlerine maruz kalmıştır. Bu deği- şimler liberal ideolojiler tarafından, eski Taylorist ve Fordist sistemde varolan rutin, çalışanı yabancılaştırıcı, çalışanın özerkliğinin yok sayıldığı çalışma biçimlerine alternatif olarak, çalışanların kendilerini geliştirme- lerine imkân veren bir emek yapılanması sunduğu söylemleri ile pekiştirilmeye çalışılmıştır. Neo-liberal paradigmaya göre günümüz toplumu orta sınıfların genişlediği ve geleneksel mavi yakalı işlerin gittikçe emek piyasasından silindiği bir ekonomik yapılanmayı içermektedir. Beyaz yakalı işlerin artması ise bilgi toplumu ve emek sürecinde artık bilginin önem kazanması ile açıklanmaktadır. Bu araştırmada yeni emek biçimlerinin söylenenin aksine kendi içerisinde Taylorist nitelikler barındırdığı ve önceki dönemlere kıyasla çeşitli sömürü mekanizmaları ile beraber işlediği konusu üzerinde durulmaktadır.

Keywords
Enformasyon toplumu • Yeni orta sınıflar • Esneklik • Taylorizm • Post-Fordizm