Müzik Kültürleri İncelemelerinde “Öteki” Kavramı Üzerine Sosyolojik ve Antropolojik Yaklaşımlar

Author/s:

DOI: http://dx.doi.org/10.26650/SJ.38.1.0003

OnlineFirst published on 18 Nisan 2018

Year: Vol: Number:

Abstract

Bu makalenin ana amacı, müzik kültürleri incelemelerinde “öteki” kavramının bağlamını ve kullanımını, sosyolojik ve antropolojik yaklaşımlar çerçevesinde irdelemektir. Müzikle ilintili çalışmaların, sosyoloji ve antropolojinin çalışma alanları içinde görece daha az yer kapladığı göz önüne alındığında, müziğin üretimi, temsili ve tüketimi üzerine mevcut analizlerin, belirgin biçimde kültür ve kimlik temaları etrafında şekillendiği dikkat çekmektedir. Buradan hareketle bu makalede, erken dönem etnomüzikolojik çalışmalarda, önceden tahayyül edilen bir uzaktaki öteki dikkat çekerken, postkolonyal dönem müzik antropolojisinde, yanyana ötekilerin tasavvur edildiği ileri sürülmektedir. Öte yandan, daha ziyade makro yaklaşıma sahip müzik sosyolojisi, esasen sanayileşmiş, kentleşmiş ve modern toplumlardaki müzik kültürlerine ilgi duymaktadır. Bu sebeple, özellikle altkültür müzikleri ve popüler müzik çalışmalarında açığa çıkan kimlik ve kültür örüntüleri bağlamında, kültür endüstrilerinin etkilerini hesaba katıp, öteki kavramının ötesine geçerek herkesin eşzamanlı ötekiliğini düşündürür. Bu çalışma, içinde bulunduğumuz post-endüstriyel çağın bulanık sınırlarına uygun olarak, hem müzik sosyolojisi hem müzik antropolojisi perspektifinden öteki üzerine kavramsallaştırma çabalarının, giderek genişleyen disiplinlerarası bir kesişim kümesinde yer aldığını ortaya koymaktadır.

Keywords
Müzik kültürleri • Öteki • Kimlik • Müzik sosyolojisi • Müzik antropolojisi