SOSYOLOJİ, ANTROPOLOJİ, ŞARKİYATÇILIK VE ÖTEKİ

Author/s:

Year: Vol: Number:

Abstract

Sosyoloji, antropoloji ve şarkiyatçılığın inceleme konuları en genel anlamıyla insan toplumlarıdır. Fakat tarihsel olarak ve zaman içinde farklılaşacak şekilde her biri, farklı bir toplum tipi üzerine odaklanmış ve ayrı çalışma sahalarına sahiptirler. Bu üç disiplin kurumlaşma süreçlerini 19. yüzyılda tamamlamışlar ve böylece aralarındaki sınırlar, sorumluluk alanları çok kalın çizgilerle belirlenmiştir. Bu süreçte her bir disiplinin kimliği ve konumu batı toplumlarının ötekiyle girdiği ilişkinin mahiyeti ile belirlenmektedir. Fakat klasik sömürge sisteminin sona erdiği ve farklı bir dünya sisteminin ortaya çıktığı II. Dünya Savaşı sonrasında bu sınırların ortadan kalktığı, her üç disiplinin aynı alanda birlikte çalışma sürecine girdiği görülmektedir. Zira Batının “öteki”leriyle ilişkilerinde yaşanan değişim, disiplinler arasındaki sınır ve ilişkileri de dönüştürmüş ve disiplinlerden beklentileri değiştirmiştir. Bu yazıda sosyoloji, antropoloji ve Doğu toplum ve uygarlıklarını kendisine inceleme alanı olarak seçen şarkiyatçılığın “öteki” sorunu ekseninde, geçirdikleri dönüşüm ele alınmaktadır.

Keywords
The birth of the social sciences, Sociology, anthropology and orientalism, “other, ” the new other, the established (old) other