Türkiye’de Hekimlere Yönelik Şiddet: Bir Temellendirilmiş Kuram Analizi

Author/s:

DOI: 10.16917/iusosyoloji.331332

OnlineFirst published on 20 Ağustos 2017

Year: Vol: Number:

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de son yıllarda yoğun olarak şiddete uğrayan hekimlerin şiddete yönelik tutum ve davranışlarını; şiddetin nedenlerini nasıl ortaya koyduklarını keşfetmektir. Bu amaca ulaşabilmek için sosyal bilimler literatüründen farklı şiddet yaklaşımlarını sağlık alanında derinleştirilmesi ve sağlık alanında yaşanan şiddetin sosyolojik olası nedenlerinin ortaya konulması hedeflenmiştir. Araştırmanın temel problemi, hekimler tarafından hastanelerde sunulan hizmetlerin şiddete uğrama korkusu ile tam anlamıyla yerine getirilememesi durumu ve bu durumun gittikçe genişleyen alanlarda yaşanması ihtimalidir. Çalışmada Ankara ve Düzce kentlerindeki kamu hastaneleri ve özel hastanelerde görev yapan 18 hekim ile görüşülmüştür. Görüşme metinleri temellendirilmiş kuramın ilkeleri esas alınarak analize tabi tutulmuştur. Hizmet kalitesi, hekimin hastalara ayırmak zorunda kaldığı zaman, şiddete uğrama ve memnuniyet farklılığı esasında karşılaştırmalara dayanan araştırma bulguları, hekimlerin memnuniyetsizlik, gerilim ve gerginliklerinin sunulan hizmet kalitesini etkilediğini; hekimlerin hasta ile karşılaşma sürecini şiddete uğramadan en az zararla atlatma ya da tamamlamak esasında yürütüldüğünü ortaya koymuştur. Çalışmanın sonucunda, Türkiye’de sağlık alanında hasta-hekim ilişkisinde yaşanan şiddetin odak noktasının sağlıkta dönüşümün getirdiği olumsuzlukların olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yine bu araştırma kapsamında Türkiye’de sağlık politikalarının eleştirel değerlendirilmesi yapılarak bazı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords
Sağlıkta dönüşüm • Şiddet • Nitel araştırma • Temellendirilmiş kuram • Hekim bakış açısı