–Arnold, Creswell ve Grabar Metinleri Bağlamında– İslam Sanatı ve Oryantalist Yaklaşımlar Üzerine Bir İnceleme I

Yazar/lar:

Yıl: 2012 Cilt: 3 Sayı: 24

Öz

İslam’ın sanat konusundaki tutumu özellikle figüratif temsil/tasvir konusu, oryantalist sanat tarihçileri tarafından ikonoklazm ve anikonizm bağlamında tartışılırken Müslüman dünyada teolojik bağlamda yasak ve gelenek çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu makale, Thomas Arnold, K. A. C. Creswell ve Oleg Grabar’ın kendi metodolojileri çerçevesinde, İslam sanatı ve İslam sanatında figüratif temsil/tasvir konusunda kaleme aldıkları, konu ile ilgili temel metinler olarak kabul edilen makaleleri üzerinden yapılacak bir değerlendirmeyi kapsamaktadır. Söz konusu sanat tarihçilerinin metinlerinde İslam sanatı ve figüratif tasvir, şu başlıklar altında ele alınmıştır: İslam öncesi Arabistan’da sanat; fetihlerin, Hristiyan ve Yahudi sanatının İslam sanatına etkisi; İslam öncesi uygarlıkların İslam sanatına etkisi; Kur’an ve hadisler ışığında sanata yaklaşım; erken İslam anıtlarında tasvir; İslam sanatında psikolojik etkiler.

Anahtar Kelimeler
Thomas Arnold, K. A. C. Creswell, Oleg Grabar, İslam sanatı, İslam’da resim yasağı, ikonoklazm, oryantalizm

İngilizce (English) için tıklayınız.