Bir Bilgi ve Bilme Kuramı Olarak Sosyoloji

Yazar/lar:

Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 22

Öz

Sosyolojiyi epistemolojik olarak oluşturan kuramcılar (bilhassa, Emile Durkheim, Max Weber ve günümüzde Pierre Bourdieu), kuramlarıyla, sosyolojiyi, ayrı coğrafyalar ve ayrı zamanlar için geliştirilmiş toplum kuramlarının ötesinde, ampirik olanla teorik olanı daima birbirlerine sorgulatmakla işleyen bir üst-bilim (meta-science) olarak tasarlarlar. Tüm bu kuramcılar, yöntem olarak tarihselleştinneye özel bir önem atfederler. Bir üst-bilim olarak sosyolojinin nasıl tanımlanabileceğinin araştırılması, sosyoloji biliminin ne olduğu sorusunu sormayı zorunlu kılar. Kıta Avrupası kökenli olan bu bilim, 19. Yüzyılda, Sanayi Devrimine ve üniversitelerin yaygınlaşmasına koşut olarak ortaya çıkışından itibaren, kurucularının içinden çıktığı felsefe disiplininin yanı sıra, psikoloji, iktisat, siyaset bilimi ve pedagoji gibi toplumsal yaşama ilişkin birçok farklı disiplinle ilişki içinde gelişen sosyoloji, hep sorgulanagelen bilimselliğini, başta kendi kuram ve yöntemlerini nesnelleştirerek ve tarihselleştirerek en önemli bilim nesnesi haline getirir.

Anahtar Kelimeler
Nesneleştirme, tarihselleştirme, epistemoloji, bilimsellik

İngilizce (English) için tıklayınız.