Dünyada ve Türkiye’de Müzik Sosyolojisinin Yeri ve Gelişimi

Yazar/lar: Uğur Zeynep Güven, Ali Ergur

Yıl: 2014 Cilt: 3 Sayı: 29

Öz

Bu makalenin ana amacı müzik sosyolojisinin dünyadaki ve Türkiye’deki yeri ve gelişimini incelemektir. Öncelikle, dünyada müzik sosyolojisinin tarihsel gelişimi ile alanın kapsamı ve sınırları belirtilerek, Türkiye’de modernleşme süreci ile imlenen müzik sosyolojisi alanının doğuşu, alanın belirginleşmesindeki toplumsal arka plan ve erken dönem çalışmalar analiz edilmiştir. Kentleşme, göç, küreselleşme gibi sosyolojik olgular ile kültür endüstrileri ve yeni iletişim teknolojilerinin, müziğin toplumsal kullanımını hangi açılardan dönüştürdüğünün incelendiği makalede, daha sonra müziğin üretimi, alımlanması ve tüketiminin karmaşık yapısının sosyolojiye hangi açılardan konu olduğu araştırılmıştır. Belirtilen çerçevede, Türkiye’de müzik sosyolojisi alanında ortaya konulan eserlerin, çalışılan alanların genel değerlendirilmesi ve güncel tartışmaların ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu anlamda, makale müziğin toplumsal bileşenlerini ve işlevlerini incelerken, müzik sosyolojisi tarihini gün ışığına çıkarmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Müzik Sosyolojisi, Müzik Kültürü, Toplumsal Tarih, Modernleşme, Toplumsal Değişme

İngilizce (English) için tıklayınız.