Rethinking the Right to Education: Toward A Sociological Analysis

Yazar/lar:

DOI: 10.16917/sd.79006

OnlineFirst olarak 11 Aralık 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Yıl: 2015 Cilt: 35 Sayı: 1

Öz

Neoliberalleşme süreci ve ülkeler arasında ve içinde artan eşitsizlikler insan hak- larından yararlanılması bakımından özellikle işçi sınıfı ve diğer dezavantajlı gruplar için kötüleşen bir ortam yaratmıştır. Bu makale, gelişmekte olan insan hakları so- syolojisine eğitim hakkının politik ekonomi çerçevesinden bir çözümlemesini yaparak katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Makalede, ekonomik, sosyal ve kültürel hakların resmi olarak kabul edilmelerine karşın, 1970’lerden itibaren devletin kamu hizmetler- inin sağlanması alanından çekilmeye başlaması ve bu hizmetlerin karşılanmasında piyasa ilişkilerinin devreye sokulmasıyla, adı geçen hakların “tüketici haklarına” in- dirgendiği ileri sürülecektir. Bu makalenin amacı eğitim hakkının resmî olarak tanın- masıyla gerçek anlamda yararlanılması arasındaki farkı soruşturmak ve bu hakkın gerçekleşmesi için sosyolojik bir analizin yapabileceği katkıları tartışmaktır.

Anahtar Kelimeler
Eğitim Hakkı Sosyolojisi, Eğitim Politikası, Neoliberalizm, Poli- tik Ekonomi

İngilizce (English) için tıklayınız.