H İndeksi Göstergesinin Sosyometrik Analizlere Uyarlanması

Yazar/lar:

Yıl: 2014 Cilt: 3 Sayı: 29

Öz

Jacob L. Moreno’nun 1932 yılında sosyometri bağlamını ilk sunduğu tarihten bu yana sosyometrik incelemeler kapsamında çok sayıda performans göstergesi geliştirilmiştir. Bu göstergelerin her biri farklı bir amaca yönelik ve diğer göstergeler ile beraber kullanılmaktadır. Sosyometri sahasındaki gelişime paralel olarak bilimsel başarım incelmelerinin yapıldığı bilimmetri sahasında da başarım performanslarını incelemeye yönelik çok sayıda gösterge geliştirilmiştir. Daha çok bilimsel ve akademik performans incelemelerinde kullanılan bilimmetri performans göstergeleri günümüzde küresel düzeyde yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bu yaygın kullanım içinde bilim insanları ve otoriteler tarafından kabul görmüş ve en çok öne çıkan gösterge ise Jorge E. Hirsch tarafından henüz 2005 yılında geliştirilen Hirsch İndeksi (H-Index) göstergesidir. H İndeksi göstergesi sosyometrik analizlerde gerek kendi başına, gerekse de di- ğer göstergelere eklemlenebilecek fonksiyonu ile potansiyeller taşıyan bir göstergedir. Bu çalışma H İndeksi göstergesinin sosyometri sahasında kullanım elverişliliğini tespit etmek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın çıktıları H İndeksi göstergesinde kullanılan yöntemin sosyometrik incelemelerde kayda değer kullanım potansiyeline sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler
H İndeksi, Sosyometri, Sosyometrik Göstergeler, Bilimmetri, Bilimmetrik Göstergeler, HS İndeksi