İkinci Meşrutiyet’te Bir Alman Müderris: Friedrich Hoffmann’ın Türkiye’de Hukuk ve İktisat Öğretimi Üzerine Düşünceleri

Yazar/lar:

DOI: 10.16917/sd.70307

OnlineFirst olarak 20 Eylül 2016 tarihinde yayınlanmıştır.

Yıl: 2016 Cilt: 36 Sayı: 1

Öz

Alman Tarihçi Okul geleneğine bağlı bir Alman iktisatçı olan Friedrich Hoffmann 1915-1918 yılları arasında Darülfünunda yaptığı çalışmalarla ve yayımladığı makalelerle Alman iktisadi anlayışının Osmanlı entelek- tüellerine tanıtılmasına katkıda bulunmuştur. İstanbul’da yaşadığı dönemdeki çalışmalarının yanı sıra, Bi- rinci Dünya Savaşı’nın ardından Almanya’ya döndükten sonra burada Türkiye’deki hukuk ve iktisat eğitimi üzerine önemli bir makale yayımlamıştır. Hoffmann bu makalesinde öncelikle Türk eğitim sisteminin mo- dernleşmesine dair görüşlerini ortaya koymuştur. Buna göre Türk eğitim sistemindeki temel problem teori ile pratik arasındaki uyumsuzluktur. Hoffmann ayrıca farklı dönemlerdeki hukuk müfredatına dair verdiği bilgilerle de 20. yüzyılın başındaki Türk eğitim sistemi ile ilgili yeni bilgiler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Friedrich Hoffmann • Türkiye’de yükseköğretim • Hukuk eğitimi • İktisat eğitimi • Türk-Alman eğitim ilişkileri • İstanbul Darülfünunu

İngilizce (English) için tıklayınız.