İlk Osmanlı Seçimleri ve Parlamentosu

Yazar/lar:

Yıl: 2013 Cilt: 3 Sayı: 26

Öz

Bu çalışmada, Osmanlı Devleti’nin meşrutiyet rejimine geçişi sürecinde ilk seçimleri ve oluşan parlamento incelenmektedir. Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmak için XIX. yüzyılın son çeyreğinde mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçilmiştir. Meşrutiyetin ilanı için anayasa ve meclise gereksinim duyulmaktaydı. Bu amaçla Türk tarihinin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi özel bir komisyona hazırlatılmıştır. Seçimlerin yapılabilmesi için de “Talimât-ı Muvakkate” denilen geçici bir kanun hükmünde kararname çıkarılmıştır. Bu kararnameye göre yapılan seçim sonucu belirlenen 80 Müslüman ve 50 gayrimüslim milletvekilinden oluşan ilk Osmanlı Parlamentosu 19 Mart 1877 tarihinde padişahın huzurunda ilk oturumunu yapmıştır. Bu meclis 28 Haziran 1877 tarihine kadar birinci dönem çalışmalarını devam ettirmiştir.

Anahtar Kelimeler
Birinci Meşrutiyet, Kanun-i Esasi, Meclis-i Mebusan, Seçim, İkinci Seçmen

İngilizce (English) için tıklayınız.