İngiltere’deki Türk Öğrencilerin Kültürleşme Tercihleri ve Bu Tercihlerin Okula Aidiyet Duygusuyla İlişkisi

Yazar/lar: Gökhan Kılıçoğlu, M. Bahaddin Acat, Engin Karadağ

DOI: 10.16917/sd.42011

OnlineFirst olarak 11 Aralık 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Yıl: 2015 Cilt: 35 Sayı: 1

Öz

Bu araştırma İngiltere’deki Türk öğrencilerin kültürleşme tercihlerinin cinsiyet, yaş, doğum yeri, okulda ve İngiltere’de bulunma yılı değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini ve okula aidiyet duygusunu yordayıp yordamadığını belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada ilişkisel desen kullanılmış olup; çalışma grubunu Türklerin yoğun olarak yaşadığı Londra’dan küme örnekleme tekniğiyle seçilen 7 İngiliz okulundaki Key Stage 3, Key Stage 4 ve 16 yaş sonrası aşamasındaki 275 Türk öğrencisi oluşturmak- tadır. Öğrenciler kültürleşme tercihlerini en yüksek ortalamayla bütünleşme tercihinde değerlendirirlerken, bu tercihi sırasıyla ayırma, aykırılaşma ve erime takip etmektedir. Araştırmada öğrencilerin bütünleşme tercihleri cinsiyet, okulda bulunma yılı ve doğum yeri değişkenlerine göre; ayırma tercihleri yaş, doğum yeri, okulda ve İngiltere’de bulunma yılı değişkenlerine göre; erime tercihleri ise doğum yeri değişkenine göre anlamlı farklı- lıklar göstermektedir. Ayrıca öğrencilerin bütünleşme tercihleri okula aidiyet duygularını olumlu yönde; reddedilmişlik duygularını ise olumsuz yönde yordamaktadır.

Anahtar Kelimeler
İngiltere, Türk öğrenciler, kültürleşme, kültürleşme tercihleri, okula aidiyet duygusu

İngilizce (English) için tıklayınız.