İş ve Örgüt Yazınında Oryantalist Eğilimler ve “Diğeri”nin Yüzü

Yazar/lar:

Yıl: 2012 Cilt: 3 Sayı: 24

Öz

Bu çalışmanın amacı, iş ve örgüt yazınında Batı merkezli olarak geliş- tirilen ve toplumları kategorize ederek, Batı’nın normatif öncüllerine göre sınıflayan oryantalist söylemleri değerlendirmektir. Çalışmada oryantalizm, kapitalist kültürün bir ürünü, Batı’nın “diğeri”ne olan ilgisi, kâr elde etme girişimlerinin bir parçası olarak ele alınmıştır. Klasik sosyoloji geleneğinden itibaren temelleri oluşturulan oryantalist eğilimler, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren iş ve örgüt yazınındaki farklılaşmalar ve benzerlikler üzerinden belirginleştirilmiştir. Postkolonyal söylemler iş ve örgüt yazınında diğerine, diğerinin sesine ve “ast”a olan ilgide önemli bir adımdır. İş ve örgüt yazınında toplumların hiyerarşik sınıflamalarda nereye dahil edileceği yönündeki çalışmalar yerine, özgünlüklerin ve farklılıkların önemsendiği, zihniyet sömürgesinin dışında yer alabilen yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
, örgüt, yönetim, oryantalizm, postkolonyalizm, Edward W. Said

İngilizce (English) için tıklayınız.