KENTLEŞME SORUNSALININ AÇILIMLARINDA BİR ÖNCÜ VE KURUCU: BARLAS TOLAN’IN ESERLERİ VE AKADEMİK YAŞAMINA GENEL BİR BAKIŞ

Yazar/lar: Ali Ergur, Feyza Ak, Didem Danış, Verda İrtiş, İpek Merçil, Buket Türkmen, Nazlı Ökten Gülsoy

Yıl: 2007 Cilt: 3 Sayı: 14

Öz

Türkiye’de toplumbilimin yaygınlaşması ve kurumsallaşmasına önemli katkıları olan Prof. Dr. Barlas Tolan, kentleşme olgusu üzerine ilk eleştirel ve çözümlemeci yaklaşımı geliştiren bilim insanlarından birisi olmuştur. Kentleşme olgusu, Tolan’da yalnızca bir mekân sorunsalı değil bir modernleşme aşamasıdır. Kırın çözülerek yerini yeni ilişki ve yapı biçimlerine terke etmeye başlaması, beraberinde, toplumsal değişmenin hızına bağlı bir dizi çelişkiyi de getirmiştir. Bu, batı modeli kentleşmeden farklıdır. Tolan bu temel sorunsalından yola çıkarak insanın modernleşme süreci içindeki konumunu incelemeye yönelmiş, sosyal psikoloji araştırmaları bu bağlamda doğmuştur. Aynı şekilde anomi ve yabancılaşma olguları üzerine de düşünmüş, bu konuda Türkiye’de neredeyse tek referans olan kitabını yazmıştır. Bu makale, Tolan’ın genel toplumbilimsel yaklaşımını, yöntemini ve araştırma alanlarını tanıtmayı amaçlar.

 

Anahtar Kelimeler
Barlas Tolan, urbanization, anomie, alienation.

İngilizce (English) için tıklayınız.