Kesinlik ve Puslu Mantık

Yazar/lar:

Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 22

Öz

Bu çalışmada öncelikle, hemen herkesin tartışmasız en geçerli bilgi üretme yöntemi olarak kabul ettiği Batı merkezli bilimsel düşünüşün en önemli kıstaslarından birisi olan “kesinlik” kavramı tartışılmaya çalışılacaktır. Çok ciddi felsefi sorunlar barındınnasına rağmen yüzyıllar boyunca neredeyse hiç eleştirilmemiş ve belki de bu nedenle Batı düşünce dünyasının her zerresine sirayet edebilmiş bir algılama biçimi olarak kesinlik, insan edimiyle ilişkili her konuda, türlü tezahürleri, sağladığı olumlu gelişmeler yanında yol açtığı sorunlar itibariyle başlı başına bir inceleme konusu niteliğindedir ancak burada sadece tali bir kavram olarak incelenecektir. Bu çalışmanın esas amacı, genelde tüm beşeri bilimlerin, özelde ise sosyolojinin, “kesinlik” kavramıyla yakın ilgi içerisindeki bazı sorunlarını ..zümleme girişimleri için alternatif bir bakış açısı sağlayacağını düşündüğümüz puslu mantığı tanıtmak, bu yeni mantık disiplininin kendisine has bir takım özelliklerinin bilim felsefesi, tarihi ve sosyolojisi gibi disiplinler için de büyük bir öneme sahip olduğunu göstermeye çalışmaktır.

Anahtar Kelimeler
Kesinlik, Belirsizlik, Bilim Felsefesi, Beşeri Bilimler, Puslu Mantık

İngilizce (English) için tıklayınız.