Meşrutiyet’in Evrimci Dergisi: Ulûm-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası

Yazar/lar:

Yıl: 2014 Cilt: 3 Sayı: 28

Öz

Ulûm-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası, Meşrutiyet’in ilanından sonra yayın hayatı- na başlamış ve 27 sayı yayımlanmış aylık bir dergidir. Kurucuları ve derginin fkrî yönelimini belirleyenler Ahmed Şuayb, Rıza Tevfk ve Mehmed Cavid’dir. Dönemin seçkin entelektüelleri de iktisadî ve sosyolojik/felsefî konularda yazılarını bu dergide yayımlamışlardır. Dergi, Türk yayıncılık tarihinin ilk sosyal bilim dergisi olarak kabul edilmektedir. Bu dergide iktisadî anlamda liberal bir çizgi benimsenmiş ve Osmanlı Devleti için uluslararası ekonomide bir konum belirlenerek tarım politikalarının güçlendirmesi fkri savunulmuştur. Sosyolojik olarak organizmacı, evrimci, bireyci ekole yakın durulmuş ve Comte, Spencer, Le Play’in sosyolojik yaklaşımları takip edilmiştir. Ancak özellikle Balkan Savaşları sonrasında Osmanlı aydınları arasında hakim paradigmanın değişmesi sonucunda, Ziya Gökalp’in temsil ettiği Durkheim sosyolojisinin karşısında bireyci görüş etkinliğini kaybetmiş ve dergi arkasında iz bırakmadan yayın hayatından silinmiştir.

Anahtar Kelimeler
Ahmed Şuayb, Rıza Tevfk, Mehmed Cavid, Sosyoloji Tarihi, Türkiye’de Sosyoloji, Meşrutiyet Dönemi Türk Sosyolojisi

İngilizce (English) için tıklayınız.