Nüfus Coğrafyası Açısından Bir İnceleme: Beypazarı

Yazar/lar:

Yıl: 2013 Cilt: 3 Sayı: 27

Öz

Çalışmada Beypazarı ilçesi nüfusunun çeşitli özellikleri, coğrafi bakış açısı altında ele alınmıştır. Nüfusun mekânla olan karşılıklı ilişkilerini ortaya koyabilmek için jeoloji, topoğrafya ve toprak haritaları ile Beypazarı meteoroloji istasyonunun iklim verilerinden yararlanılmıştır. 1927-2011 yılları arasında yapılan nüfus sayım sonuçları temel veri olarak kullanılmıştır. Bu verilere dayanılarak nüfusun yıllara göre gösterdiği değişim, mekânsal da- ğılışı, yoğunluğu, yaş ve cins yapısı, nüfus hareketleri (göçler), kır ve şehir nüfusu gibi özellikleri ortaya konularak, elde edilen sonuçlar tablo ve şekiller yardımıyla değerlendirilmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlar, Beypazarı nüfusunda önemli yapısal değişikliklerin yaşandığını ortaya koymuştur. Doğal ortam şartları ile çeşitli sosyo-ekonomik faktörlerin etkisi altında gerçekleşen göçlerin, Beypazarı’nın nüfus yapısında önemli değişikliklere neden olduğu belirlenmiştir. Nüfus yapısında meydana gelen değişimlerin nedenleri ve sonuçları incelenmiştir. Beypazarı nüfusundaki değişimin ne yönde olacağını araştırmak ve nüfusla ilgili geleceğe yönelik tahminlerde bulunabilmek için zaman serisi analizi gerçekleştirilmiş- tir. Analiz sonuçlarının karşılaştırılması neticesinde nüfusu en iyi açıklayan modeller tespit edilmiş ve bu modeller üzerinden nüfus tahminleri yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Coğrafya, Nüfus Coğrafyası, Göç, Zaman Serisi Analizi, Beypazarı

İngilizce (English) için tıklayınız.