Lifeskills Approach in Formal Vocational Training Environments: A Case Study of Balikesir University

Yazar/lar:

DOI: 10.16917/sd.32241

OnlineFirst olarak 11 Aralık 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Yıl: 2015 Cilt: 35 Sayı: 1

Öz

Yaşam Becerileri Eğitimi (YBE), amacı çocukların ve gençlerin (ve daha başka hedef grupların) psiko-sosyal yetkinliklerini geliştirmek olan “aktif bir öğrenme süreci” ve spesifik bir eğitimsel yaklaşımdır. Bu makale, özellikle mesleki eğitim almakta olan üniversite öğrencileri arasında uygulandığında YBE’nin nasıl algılandığını ve ne tür tepkiler doğurduğunu araştır- mayı amaçlamaktadır. Bu sorulara paralel olarak, Balıkesir Üniversitesi’nde mesleki eğitim almakta olan 100 öğrencilik amaçlı bir örneklemden veri toplamak üzere yarı-yapılandırılmış bir mülakat formu kullanılmıştır. Araştırmanın ana bulgusu, YBE’nin yükseköğrenim seviye- sindeki mesleki eğitim gençlerine uygulandığında da önceki araştırmaların bulgularıyla ben- zer sonuçlar, olumlu etkiler ve güçlükler yaratmaya meylettiği düşüncesinin onaylanmasıdır. Makale, ilaveten, YBE’nin sosyolojik bir perspektiften sorgulanması gerekliliğini savunmakta ve bir YBE deneyimleri sosyolojisi (eğitim sosyolojisi içinde) geliştirmenin YBE literatürünü ze- nginleştirebileceği gibi onun araştırma yönünü de değiştirebileceği sonucuna varmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Yaşam Becerileri Eğitimi (YBE), Psiko-Sosyal Yetkinlikler, Çocuklar ve Ergenler, Gençler, YBE Deneyimleri Sosyolojisi

İngilizce (English) için tıklayınız.