Pragmatizm Eleştirisinden Liberalizmin Kuşatmasına Durkheim Sosyolojisi

Yazar/lar:

Yıl: 2010 Cilt: 3 Sayı: 21

Öz

Durkheim’in, klasik pragmatizmi eleştirel bir gözle değerlendirdiği eseri Pragmatizm ve Sosyoloji, hem yer verdigi sosyolojik yöntem tartışmaları hem de ele aldığı nesne açısından yol göstericidir. 1890-1915 Yılları arasında Fransa’da, görece önemli bir akademik verimliliğe ve itibara sahip olan durkheimci toplumbilim geleneğinin, iki dünya savaşı arasındaki dönemde genç araştırmacılar için cazibesini yitirmesinin, sosyolojinin ise, yöneticilerce kullanılacak verilerin toplanmasına indirgenmesinin tarihsel koşullarını ortaya koymak, siyasi ve iktisadi müdahalelerin akademik fikir çevrelerindeki etkisini sorgulamayı da gerektirir. Bu bağlamda, dünyanm birçok ülkesinde akademik dönüşüme neden olan 1929 krizi ve I. Dünya Savaşı sonrasında kurumsallaşmaya başlayan ulusaşırı akademik oluşumlar gibi meseleleri, fikir akımlarının uluslararası düzlemde dolaşımı ve alımlanması sorunsalı etrafında sosyolojik olarak tahlil etmek için, Fransız toplumbiliminin kurucusunun pragmatizmle ilişkisini yeniden ele almak gerekiyor.

Anahtar Kelimeler
Durkheim, Pragmatizm, Ussalcılık, Dewey

İngilizce (English) için tıklayınız.