Sosyoloji Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları Ve Çalışma Becerileri

Yazar/lar:

DOI: 10.16917/sd.61538

OnlineFirst olarak 11 Aralık 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Yıl: 2015 Cilt: 35 Sayı: 1

Öz

Bu araştırmada sosyoloji bölümü öğrencilerinin öğrenme yaklaşımları ve ça- lışma becerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin öğrenme yakla- şımları ve çalışma becerileri ile yaş, cinsiyet, sınıf düzeyi ve akademik başarı algıları arasındaki ilişki de incelenmiştir. Betimsel araştırma deseninde yürütülmüş olan bu çalışma bir üniversitenin sosyoloji bölümündeki 278 öğrenci ile tamamlanmıştır. Veri toplama aracı olarak, öğrencilerin kişisel bilgilerini içeren 4 soruluk anket ile Öğrenme Yaklaşımları ve Çalışma Becerileri Ölçeği (ÖYÇBÖ) kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından SPSS 15 programında sayı, yüzde, t- testi, ANOVA ve ko- relasyon analizi istatistikleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlar, sosyoloji öğrencilerinin ÖYÇBÖ’nün “stratejik ve derinlemesine öğrenme” yaklaşımını “yüzeysel- öğrenme yaklaşımına” göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek oranda tercih ettiklerini göstermiştir. Ayrıca öğrencileri cinsiyet, sınıf ve akademik başarı algılarına göre ÖYÇBÖ puanları da incelenmiş olup, değişkenler arasındaki ilişkiler makalede tartışılmıştır

Anahtar Kelimeler
Öğrenme Yaklaşımları ve Çalışma Becerileri; Sosyoloji, Sosyoloji Öğrencileri

İngilizce (English) için tıklayınız.