Toplumbilimsel Yöntem Açısından Durkheim ve Weber

Yazar/lar:

Yıl: 2010 Cilt: 3 Sayı: 21

Öz

Bu makalenin amacı, Durkheim ile Weber’in toplumbilimsel yönteme yaptıkları görece özgün katkıları irdeleyerek karşılaştırmaya, başka bir deyişle, her iki bilim insanının kalıplaştırılmış söylemlerinden uzaklaşarak, yöntembilimin özüne yönelen görüşlerini ön plana çıkarmaya çalışmaktır. Söz konusu amaç doğrultusunda önce her iki sosyologun toplumbilim yaklaşımlarının ana hatlarına değinilmiş, Durkheim’ın toplumbilimsel yöntem kuralları Weber ile; Weber’in yöntemleri de Durkheim ile iç içe geçecek biçimde karşılaştırılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler
Toplumsal olgu, toplumsal eylem, nesnellik, nedensellik, saf (ideal) tip.

İngilizce (English) için tıklayınız.