Türk Eğitim Sisteminde Okullar ve Dershaneler: Çoklu Paradigma Açısından Bir İnceleme

Yazar/lar: Selahattin Turan, Yasir Armağan, Esra Çakmak

DOI: 10.16917/sd.60197

OnlineFirst olarak 11 Aralık 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Yıl: 2015 Cilt: 35 Sayı: 1

Öz

Bir olguyu veya konuyu incelerken bize bir dünya görüşü sunan paradigma- lar; işlevselci, radikal yapısalcı, yorumsamacı ve radikal hümanist paradigma olmak üzere dört başlık altında toplanmaktadır. Sahip olduğu varsayımlarla, konunun de- rinlemesine incelenmesine imkân sağlayan paradigmalar, belirli bir alanda veya konu- da egemenlik kurmak isterler. Bunun sonucunda “paradigma savaşları” ortaya çıkar. Politikaya benzetilen bu savaş halinde, iyi olan paradigma değil, destekçisi çok olan paradigmanın kazanması temel sorunu oluşturmaktadır. Bununla birlikte modern sosyolojide tek bir paradigmanın bir alana hâkim olduğunu söylemek çok zordur. Her bir paradigmanın savunucusunun bir olguyu, savunduğu paradigmanın varsayımla- rıyla açıklamasının olası olmadığı da göz önüne alınacak olursa, bir olguya çoklu para- digma açısından bakmanın daha doğru olacağı söylenebilir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, eğitim sisteminin ve okulların, çoklu paradigma açısından incelenmesidir.

Anahtar Kelimeler
Paradigma, okul, eğitim sistemi.

İngilizce (English) için tıklayınız.