Türkiye’de Çalışma ve Meslek Sahibi Olma Algısı – Şiir/Edebiyat Alanı Örneği

Yazar/lar:

DOI: 10.16917/sd.35986

OnlineFirst olarak 20 Eylül 2016 tarihinde yayınlanmıştır.

Yıl: 2016 Cilt: 36 Sayı: 1

Öz

Birçok sosyolojik çalışmada, çalışma kavramı hâlen ücretli çalışma olarak düşünülmekte ve diğer çalışma türleri önemsenmemektedir. Bu bakış açısı, geniş kapsamlı çalışma pratikleri tanımı önermek yerine meta üretimini ileri sürer ve değişim değerinin önemini vurgular. Bu eğilim, meslek sahibi olmanın tanımlan- masında da görülmektedir. Günümüzde meslek sahibi olmak, üreticinin ürettiği meta ile ilişkisi üzerinden tanımlanmaktadır. Söylenenler ışığında bu çalışma, Türkiye’de çalışma ve meslek sahibi olma algısını şiir/ edebiyat alanı örneği üzerinden gözlemlemeyi ve tartışmayı hedeflemektedir. Bu çalışma bize gösterecek- tir ki, şiir/edebiyat alanının kendine özgü iç dinamikleri ve şairliğin/yazarlığın meslekler hiyerarşisindeki yeri düşünüldüğünde, şair/yazar toplumsal tabakalaşmayı deneyimler. Çalışma-boş zaman ikiliğini de göz önünde bulunduran çalışmanın kavramsal çerçevesinde Karl Marx’ın ekonomi ve çalışma üzerine görüşle- rine sıkça referans verilecektir. Çalışmanın son aşamasında, Pierre Bourdieu tarafından ortaya konan farklı sermaye türlerine ve meslek saygınlıklarına dair yürütülen çalışmalar, şiir/edebiyat alanına uyarlanacaktır.

Anahtar Kelimeler
Çalışma • Meslek • Türkiye • Boş zaman • Şiir/edebiyat

İngilizce (English) için tıklayınız.