Türkiye’de Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Doktora Programlarında Tamamlanan Tezlerin Eğitim Sosyolojisi Kapsamında Değerlendirilmesi

Yazar/lar: Evrim Erol, Emel Tüzel

DOI: 10.16917/sd.56464

OnlineFirst olarak 11 Aralık 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Yıl: 2015 Cilt: 35 Sayı: 1

Öz

Bu araştırmada Türkiye’de Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Ana Bi- lim Dalı (EYTPE) doktora programlarında 1986-2010 yılları arasında tamamlanan tezlerin eğitim sosyolojisi kapsamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın Türkiye’de eğitim sosyolojisi ile eğitim yönetimi ilişkisini ortaya koyması; eğitim yöneticilerinin toplumbilimsel araştırmalardaki yerinin belirlenmesi ve Türkiye’deki sosyoloji bölümleri dışındaki fakülte ve enstitülerde yapılmış doktora düzeyindeki eğitim sosyolojisi tezlerinin tespit edilebilmesi açı- sından önemli olduğu düşünülmektedir.

Nitel araştırma yöntemlerine göre yapılandırılmış olan çalışmada, “doküman analizi” tekniği kullanılmıştır. Verilerin elde edilmesinde, Ulusal Tez Merkezi’nde kaydı bulunan EYTPE prog- ramlarında tamamlanan doktora tezlerinin listesi çıkarılmış; araştırmacılar tarafından belirle- nen kriterlere göre eğitim sosyolojisiyle ilgili olanlar seçilmiş; elektronik ortamda tam ve özet metinlerine ulaşılabilen tezler araştırmacılar tarafından düzenlenen inceleme formları aracılı- ğıyla araştırma konusu, araştırma modeli, başlık, amaç, alt amaçlar, ölçme aracı, veri toplama türü, evren, örneklem, veri analiz yöntemi, sonuç ve öneriler açısından sınıflandırılarak, frekans (f ) ve yüzde (%) değerleri hesaplanarak analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ABD, eğitim sosyolo- jisi, doktora tezleri.

İngilizce (English) için tıklayınız.