Türkiye’de Sosyolojinin 100 Yılı

Yazar/lar:

Yıl: 2014 Cilt: 3 Sayı: 28

Öz

: Türkiye’de sosyoloji disiplininin akademik kurumsallaşmasını ve gelişimini konu edinen makale, Avrupa’da ortaya çıkan sosyolojinin Türkiye’de kurumsallaşma serüveninden hareketle sosyolojinin Türkiye’de gördüğü ilginin niteliğini ve sebeplerini tartışmaktadır. Osmanlı döneminden başlayarak devletin kurtuluşunu Batılılaş- ma politikalarında gören, pozitivist felsefe ve sosyoloji aracılığıyla Batı toplumlarının seviyesine ulaşılabileceğini varsayan Türk entelektüelleri ilerleme ve düzen reçetelerini kendi dillerine aktarma yoluna gitmişlerdir. Siyasal hedeflerini Avrupa’da gelişmekte olan sosyal bilimlerin sağladığı meşruiyet çerçevesinde savunmalarına imkân tanıyacak tarzda, kendi düşünsel geleneklerine uyumlu, belli bir siyaset önerisinde bulunan Batılı düşünürleri kendi ortamlarında tanıtmış; telif ve tercüme eserlerle, onların araş- tırma, kavram ve kuramlarını kendi ülkelerine uyarlamışlardır. Bu da Türk sosyolojisine bilinçli aktarmacılık özelliği kazandırmıştır. Makalede Türkiye’de sosyolojinin tarihi; akademi öncesi dönemde ve 1914, 1933, 1960 ve 1980 tarihleri sonrasında öne çıkan ve temsil kabiliyeti yüksek sosyologlar, eserler ve tartışmalar dikkate alınarak değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Sosyoloji Tarihi, Türkiye’de Sosyoloji, Türk Sosyologları, Kültü- rel Aktarma, Bilinçli Aktarmacılık

İngilizce (English) için tıklayınız.