Yeni Ankaralı Müziğinin Tanımı Üzerine

Yazar/lar:

DOI: http://dx.doi.org/10.26650/SJ.38.1.0007

OnlineFirst olarak 18 Nisan 2018 tarihinde yayınlanmıştır.

Yıl: 2018 Cilt: 38 Sayı: 1

Öz

Yapılan bu çalışma, gelenek ile modernite arasında şekillenip popüler kültürden beslenen ve seksen sonrası Türkiye’de yaşanan sosyolojik gelişmelere koşut olarak ortaya çıkan yeni Ankaralı müzik anlayışını bütüncül bir bakış açısıyla tanımlamayı amaçlamaktadır. Burada Ankaralı müziği iki temel dinamik üzerinde ele alınacaktır. Bu müziğin sosyo-kültürel yanı merkez-çevre diyalektiğinden hareketle Başkentin geçirdiği modernlik deneyiminin bir sonucu olarak ortaya çıkarken, müziksel bağlamı gelenek üzerinden gerçekleşen üslup, sound, söylem ve eğlence mekânlarıyla vücut bulmaktadır. Belirli bir kitle tarafından değer atfedilmesi, çalgı ve repertuvar bakımından ayırt edilebilmesi, küresel eklemlenmeye dolayısıyla değişmeye ve yeniliğe açık olması ise Ankaralı müziğini farklı kılan stratejiler olarak öne çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Ankaralı müziği • Ankara halk müziği • Yerel sound • Elektrosaz • Arabesk

İngilizce (English) için tıklayınız.