Yazı Çağrısı-2

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ DERGİSİ

Cilt 39 – Sayı 1

 

Durkheim’ı Yeniden Düşünmek

 

Editorler

Yrd. Doç. Dr. Aynur ERDOĞAN COŞKUN

(İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü)

Prof. Dr. Philip SMITH

(Yale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü)

 

Yazı Teslimi İçin Son Tarih

15 Mayıs 2018

 

1914’te kurulan ve Türkiye’de sosyolojinin bilimsel disiplin olarak gelişmesine önemli katkılar sağlamış İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde yayımlanmakta olan İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, hâlihazırda yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) yayımlanan ve Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) ve TÜBİTAK ULAKBİM TR-Dizin tarafından taranıp indekslenen hakemli akademik bir dergidir. Sosyoloji Dergisi’nin 2019’de yayımlanacak ilk sayısında, Emile Durkheim’ın günümüz sosyal bilimler dünyasında nasıl anlaşıldığı ve güncel toplumsal meselelerin incelenmesinde araştırmacılara açabileceği ufuklar konu edilecektir.

Uzun süre işlevselci ve muhafazakâr olarak nitelenerek göz ardı edilen Durkheim, son yıllarda tekrar ilgi odağı oldu. Bu ilgide, onun ritüel, sembol ve kolektif temsil kavramlaştırmalarından dolayı kültürel kuramcı olarak yorumlanmasının payı büyük. Durkheim’ın siyaset sosyolojisi de yeniden cazip hale geldi: Birey-toplum ilişkisine dair temel sosyolojik yaklaşımı ve modern devlet savunusu, onu modernite, ahlak, yurttaşlık ve bazen farklılıklar teorisyeni olarak yeniden gündeme taşıdı. Fransa’da, Üçüncü Cumhuriyet döneminde ulus devletle ilgili Durkheim’ın öne sürdüğü soru ve varsayımlar, bugün küresel ölçekte tartışılmakta.

Türkiye özelinde Durkheim’ı düşünmek ise toplumsal farklılığın kazanımlarını hem kuşatan hem de sorgulayan özgün bir modernleşme deneyimini ele almayı gerektiriyor. Durkheim’ın, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yirmi yılında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında nasıl anlaşıldığı – fazlaca gündeme gelmekle birlikte – düşünce tarihi açısından henüz tam olarak kavranabilmiş değil.

Bu sayı kapsamında, sosyolojinin genel konularının yanı sıra “Durkheim’ı Yeniden Düşünmek” temasıyla ilgili şu başlıklar altındaki çalışmalar değerlendirilecektir:

  • Durkheim’ın güncel yorumları,
  • Durkheim tasavvurlarının entelektüel ve kurumsal tarihi ve Türkiye’deki etkisi,
  • Durkheim’ın analitik ya da normatif düşüncesinin Türk toplumu ve siyasetine uygulanması

Deneysel materyalleri anlamlandırmak, toplumsal olguları açıklamak ve eski tartışmaları güncel gelişmeler ışığında yeniden değerlendirmek için Durkheim’ın fikir ve kavramlarının kullanıldığı örnek çalışmalar.

Makale gönderimi http://tjs.istanbul.edu.tr/online-basvuru-yonergesi/ adresi üzerinden yapılacaktır. Editöre sorularınız için aynur.erdogan@istanbul.edu.tr ve philip.smith@yale.edu, teknik sorularınız için sosyolojidergi@istanbul.edu.tr adresine yazabilirsiniz.