Yazı Çağrısı-3

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ DERGİSİ

Cilt 38 – Sayı 2

 

Uygarlık Tarihi Okumaları

 

Editörler

Prof. Dr. Cemil Aydın

(University of North Carolina Tarih Bölümü)

Prof. Dr. İsmail Coşkun

(İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü)

Yazı Teslimi İçin Son Tarih

12 Mart 2018

 

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 1914’te kurulan ve Türkiye’de sosyolojinin bilimsel disiplin olarak gelişmesine önemli katkılar sağlayan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde yayımlanmaktadır.

İlk sayısı 1917 yılında basılan ve Türkçedeki ilk sosyoloji dergisi olan İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, hâlihazırda yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) yayımlanan ve Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) ve TÜBİTAK ULAKBİM TR-Dizin tarafından taranıp indekslenen hakemli akademik bir dergidir.

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, teorik ve pratik sosyoloji araştırmalarının yanı sıra, diğer sosyal bilim alanlarında çalışan bilim adamlarının katkılarına da açıktır. Dergi ayrıca değerlendirme yazıları, konferans, sempozyum ve atölye raporlarına da yer vermektedir.

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi’nin 2018’de yayımlanacak olan sayılardan ikincisinde, uygarlık, uygarlık tarihi, uygarlık tarihine yaklaşımlara ve uygarlık tarihinin farklı disiplinler, dönemler, farklı tarihi, coğrafi, siyasi merkezlerden okunmasına, daha özelde ilgili yazında ortaya çıkan değişim ve farklılaşma temasına odaklanılacaktır.

Modern uygarlığın ortaya çıkışı ve kurumlaşma süreci ile birlikte uygarlık kelimesinin anlam ve içerik genişlemesine uğrayarak yeni anlamlar kazandığı, giderek tanımlayıcı bir kavram haline geldiği görülmektedir. Süreç içinde uygarlık kavramı, bir gelişme durumunu işaret etmekten çıkarak toplumlar ve uygarlıklar arası ilişkileri çözümleme birimi olarak sıklıkla başvurulan anahtar terim haline gelmiştir. Uygarlık tartışmalarının yoğunluğu, uygarlık kavramını düşünsel bir çözümleme aracı olmanın da ötesine taşıyarak, bağımsız bir alanın, Uygarlık Tarihi alanının gelişmesini doğurmuştur.

18. Asırdan başlayarak uygarlık, uygarlıklar, uygarlık tarihi, modern düşünce ve sosyal bilimler, farklı tarihi, coğrafi ve siyasi merkezlerden yükselen tartışmalara, uygarlık tarihine ilişkin farklı yaklaşımlara konu olmuştur. Uygarlık kavramının tanımlanmasında, uygarlık tarihini açıklamalarında ve uygarlıklar arası ilişkilerin çözümlenmesinde farklı tarih dönemlerinde farklı yaklaşımlar ortaya çıktığı gibi, farklı coğrafi, tarihi ve siyasi merkezlerden de farklı tanımlamalar, yaklaşımlar yükselmiştir. Bu anlamda uygarlık tarihi alanındaki yazın sürekli olarak yeni yaklaşımlar etrafında zenginleşmekte, çeşitlenmektedir.

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi‘nin bu sayısında sosyolojinin genel konularının yanı sıra “Uygarlık Tarihi Okumaları” teması ele alınacaktır. Uygarlık tarihinin farklı tarih dönemlerdeki okunması; çok farklı tarihi-coğrafi-siyasi merkezlerin diğer bir deyişle farklı kültür havzalarının uygarlık tarihini okumaları, farklı sosyal bilim alanlarının uygarlık tarihine yaklaşımları, bilhassa uygarlık tarihinin okunmasında değişimler üzerine odaklanılacaktır. Bu çerçevede derginin bu sayısında aşağıda belirtilen başlıklar altında konu tartışmaya açılacaktır:

Sosyal ve Beşeri Bilimlerin Uygarlık Tarihini Okuması

 • Tarih
 • Felsefe
 • Sosyoloji
 • Filoloji
 • Antropoloji
 • Şarkiyatçılık

Dönemlerin Uygarlığı / Uygarlık Tarihini Okuması

 • Asır, Aydınlanma Dönemi düşüncesinin Uygarlık Tarihini, Dünya Tarihini okuması
 • Asır’da Uygarlık Tarihinin okunması
 • Yüzyıl’da Uygarlık Tarihinin Okunması
  • Dünya Harbi sırasında ve sonrasında II. Dünya Harbi’ne kadar olan dönemde Uygarlık Tarihinin okunmasında değişim ve farklılaşma, zaman zaman kırılma (Çöküş yaklaşımları, dairevi tarih anlayışlarının yükselişi)
  • Dünya Harbi sonrasında Uygarlık Tarihinin okunmasında yaşanan dönüşüm
  • Uygarlık Tarihinin okunmasında yeniden dönüşüm ve farklılaşma: yapısalcılık sonrası, post-modern okumalar

Coğrafyaların, Kültür ve Uygarlık Çevrelerinin, Siyasi Merkezlerin Uygarlık Tarihini Okuması

 • Uygarlık Tarihinin Anglo-Sakson/Anglo Amerikan, Fransız, Alman, Rus, Çin, Hint, Japon ve Türk Okumaları

Uygarlık Tarihi’ne Paradigmatik Yaklaşımlar

 • Hegel’in Uygarlık Tarihini okuması
 • Oswald Spengler’in Uygarlık Tarihini okuması
 • Arnold Toynbee’nin Uygarlık Tarihi okuması
 • Pitirim A. Sorokin’in Uygarlık Tarihi okuması
 • Fernand Braudel’in Uygarlık Tarihi okuması
 • Uygarlık Tarihine Dünya Tarihi yaklaşımı

Makale gönderimi http://tjs.istanbul.edu.tr/online-basvuru-yonergesi/ adresi üzerinden 12 Mart 2018 tarihine dek yapılabilecektir. Editörlere sorularınız için ismail.coskun@istanbul.edu.tr ve caydin@email.unc.edu teknik sorularınız için sosyolojidergi@istanbul.edu.tr adresine yazabilirsiniz.